Rok 2013

 

Konference se zabývala se hlavně aktuálním zněním Státní energetické koncepce, "velké novely horního zákona", novely energetického zákona a dopadem evropské legislativy po roce 2016 - přísnější parametry pro producenty CO2.

 

Akce se konala pod záštitou MUDr. Martina Kuby, ministra průmyslu a obchodu ČR a byla zařazena do plánu akcí Okresní hospodářské komory Most a Hospodářské a sociální rady Mostecka pro rok 2013. 

Tato celorepubliková akce je zaměřena zejména na ústecký kraj, jehož problematiku v oblasti energetiky akcentuje především. Současně je však také platformou pro neformální i odbornou diskusi na odborné úrovni, a místem setkávání pro výměnu názorů a zkušeností představitelů soukromé sféry se zástupci státní správy.  

 

Závěrečnou zprávu z tohoto ročníku naleznete v podoknu "PREZENTACE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH" Rok 2013.

 

Témata konference

I. Státní energetická koncepce:
  • její význam a praktický dopad na průmysl a ekonomiku ČR
  • její vazba na Státní surovinovou politiku ČR

 

II. Aktuální stav "velké novely horního zákona" ( zákon o ochraně a využití nerostného bohatství č. 44/1988)

 

III. Vývoj cen klíčových energetických surovin a ušlechtilých forem energií

 

IV. Obnovitelné zdroje energie:
  • podpora úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie
  • řešení dopadu podpory obnovitelných zdrojů energie
  • systém obchodování s energií z obnovitelných zdrojů (novela energetického zákona č. 211/2011 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů. původní zákon č. 458/2000 Sb.)

 

 

Hosté konference

RNDr. Richard Nouza, CSc. (1959)

kabinet ministra obrany - sekce legislativně právní, MO

Vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor základní a ložisková geologie. Od roku 1991 bylředitelem odboru surovinové politiky Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR, později ředitelem odboru surovin a geologické správy Ministerstva hospodářství ČRodboru surovinové politiky MPO a sekce koncepční a odboru surovinové a energetické politiky MPO.

Od května 2009 zastával funkci ředitele kabinetu ministra vnitra a následně se stal náměstkem ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví

Od 1.1.2013 působí na ministerstvu obrany, v kabinetu ministra - sekce legislativně právní.

 

Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. (1954)

docent oboru chemického a energetického zpracování paliv, vedoucí úseku výzkumu UniCRE, rafinérský a petrochemický výzkum společnosti Unipetrol a.s.

V roce 1979 ukončil s titulem inženýr chemie studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, na Fakultě Technologie paliv a vody, kde poté působil v Ústavu technologie ropy a petrochemie jako interní aspirant. V roce 1983 se stal kandidátem technických věd v oboru technologie paliv a začal pracovat jako vedoucí výzkumný pracovník ve Výzkumném a vývojovém centru společnosti Chemopetrol a.s. Litvínov, přičemž v roce 1993 se stal jeho ředitelem. V roce 1999 se stal vedoucím sekce petrochemie a v roce 2000 vedoucím rafinérského a petrochemického výzkumu Unipetrolu a.s. V roce 2004 byl jmenován docentem pro obor Chemické a energetické zpracování paliv

Současně je předsedou představenstva České společnosti průmyslové chemie, členem předsednictva Českého svazu vědeckotechnických společností, členem Vědecké rady Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT  v Praze, členem komise pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia pro obor chemie a technologie paliv a prostředí a členem oborové rady doktoranského studia pro obor organická technologie. Je původcem 24 vynálezů a držitelem medaile prof. Ferdinanda Schulze.

 

Ing. Vít Kaštovský, Ph.D. (1951)

zástupce ředitele odboru hornictví a stavebnictví, MPO

V roce 1975 absolvoval hornicko-geologickou fakultu VŠB v Ostravě, obor Hornická geologie a v roce 1999 specializační studium zaměřené na oceňování báňských podniků a ložisek nerostů Vysoké školy ekonomické v Praze, Institut oceňování majetku. V roce 2004 ukončil doktoranské studium na VŠB - TU  v Ostravě ve studijním oboru Geologické inženýrství.

V letech 1976 - 1999 pracoval pro těžební společnost OKD a.s., a to na různých pracovních pozicích ve sféře ložiskové geologie, hydrogeologie, důlního měřičství, výpočtů uhelných zásob na ložisku, evidence a bilance uhelných zásob a jejich využívání. V posledních sedmi letech zastával funkci hlavního geologa společnosti.

Od roku 1999 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Je rovněž soudním znalcem v oborech těžba a ekonomika, pro odvětví geologie, těžba uhlí, ceny a odhady - ekonomické hodnocení ložisek.  

 

Ing. Igor Chemišinec, Ph.D., MBA (1977)

člen představenstva OTE a.s.

V roce 2002 ukončil titulem Ing. studium na Českém vysokém učení technickém v Praze, fakulta elektrotechnická, a pokračoval ve studiu na Universita degli Studi del Sannio v Beneventu v Itálii. V roce 2005 obhájil titul Doctor of Philosophy (Ph.D.) a v roce 2010 Master of Business Administration (MBA). 

Od září 2005 působí ve společnosti OTE a.s. na pozici Senior Manager a od června 2011 je členem představenstva OTE a.s.

 

Ing. Lenka Kovačovská, Ph.D. (1982)

vedoucí oddělení analýz a predikcí v energetice, MPO

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu mezinárodních vztahů, kde získala titul Ing. a Ph.D.

V letech 2007 až 2013 pracovala ve společnosti ČEPS a.s. jako Senior Specialist of Strategy, kde se zabývala především otázkami energetické bezpečnosti a energetickou politikou EU. Od března 2013 zastává pozici vedoucí oddělení analýz a predikcí v energetice na Ministerstvu průmyslu a obchodu.