Hosté konference - budou průbežně doplňováni

Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. (1961) - POŘADATEL A MODERÁTOR KONFERENCE

místopředseda technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR"

Absolvent Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem a Dopravní fakulty Pardubické univerzity. Před vstupem do politiky působil jako pedagog na Střední škole ekonomické v Mostě. V letech 1992 - 1996 pak zastával funkci ředitele Středního odborného učiliště v Meziboří. V roce 1994 byl zvolen do zastupitelstva města Most. Jako zastupitel a člen Rady města pak působil do roku 2002. V letech 2002 - 2006 byl člen Poslanecké sněmovny PČR, kde pracoval jako člen Vyšetřovací komise ke smlouvě o dodávku výkonového mýta mezi ČR a firmou Kapsh a v letech 2006 - 2011 jako předseda Hospodářského výboru PSP ČR. Mezi roky 1999 - 2006 byl členem dozorčí rady Fondu národního majetku ČR. Zasedá ve statutárních orgánech několika společností. Byl mimo jiné členem dozorčí rady společnosti ČEZ, vykonával funkci předsedy představenstva První mostecké a.s., či předsedy dozorčí rady ČD Cargo a.s.  Předsedal Pracovní skupině pro oblast teplárenství, zřízené v listopadu 2010 MPO ČR.

 

JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. (1968)

náměstek ministra pro sekci fondů EU a sekci strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 

V roce 1993 vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů VŠE - obor mezinárodní politika a diplomacie. V roce 1997 promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2001 složil rigorózní zkoušku v oboru prá Evropských společenství. V roce 2007 ukončil doktorandské studium na VŠE v oboru Evropská studia. V období 1997 - 1998 pracoval jako tajemník organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v letech 1998 - 2000 působil jako expert IPB pro EU. V období 2000 - 2002 pracoval jako náměstek ředitele Státního fondu životního prostředí a ředitel implementační agentury. V letech 2002 - 2006 byl náměstkem ministra životního prostředí a ředitelem sekce zahraničních vazeb na MŽP. V letech 2006 - 2008 pracoval jako ředitel Sekce pro čerpání fondů EU a zástupce náměstka generálního ředitele společnosti Technoexport, a.s. Od roku 2009 byl ředitelem Regionálního operačního programu Střední Čechy, náměstkem ministra Ministerstva průmyslu a obchodu je od roku 2014. 

 

Ing. Ladislav Havel

ředitel odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

 

V energetice pracuje více než 30 let, a to postupně v oblasti koncepcí dlouhodobého rozvoje energetiky se zaměřením na elektroenergetiku v celém spektru tohoto oboru (výroba, rozvod elektřiny, ukládání popílku, hydroenergetika, ...). Na Ministerstvu průmyslu  obchodu působil jako: referent pro elektroenergetiku – poradce náměstka ministra – zástupce ředitele odboru elektroenergetiky a teplárenství – ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství – zástupce ředitele odboru elektroenergetiky. Od 07/2012 je ředitelem odboru elektroenergetiky. Mimo to zastával různé funkce v orgánech společností v energetice. Za MPO spolutvůrce (gestor) tvorby zákona č. 222/1994 Sb. a zejména zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a všech jeho zásadních novel č. 670/2004 Sb., 158/2009 Sb., a 211/2011 Sb. Za MPO spolupracoval na tvorbě prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu v odvětví elektroenergetiky (autorizace na výstavbu, stav nouze, dispečerské řízení, měření).

 

 

Ing. Martin Hájek, Ph.D.

ředitel Teplárenského sdružení České republiky
 

Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. V letech 2005 - 2008 působil jako analytik programu ve společnosti IFC, poté jako poradce generálního ředitele pro strategii Pražská teplárenská a.s. 

Od října 2010 je ve funkci ředitele teplárenského sdružení České republiky.

 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří Štoller, Ph.D. (1975)

odborný asistent skupiny stavebních konstrukcí, Katedra ženijních technologií, Univerzita obrany Brno
 

Vystudoval Vojenskou akademii v Brně. Titul Ing. získal v oboru Vojenské pozemní stavitelství a Ph.D. v oboru Vojenské stavby.Od roku 1993 až doposud působí na Vojenské akademii v Brně, nejdříve v oboru Vojenské pozemní stavitelství, od roku 1998 na Katedře ženijních technologií. V současné době je odpovědným řešitelem projektu "Rozvoj expertního pracoviště zaměřeného na oblast verifikace materiálových modelů pro ochranné stavby".

V letech 2006 - 2007 se účastnil mírové mise 9.-10. kontingentu AČR v Kosovu jako starší důstojník štábu - specialista pro stavební činnost. V roce 2008 absolvoval pracovní cestu do Afgánistánu cílem které bylo posouzení základny z hlediska ochranných vlastností. Je spoluautorem mnoha odborných knih.

 

Mgr. Ing. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D. (1975)

vedoucí Katedry institucionální ekonomie, fakulta národohospodářská, VŠE Praha

 

Vystudoval University of ChicagoVysokou školu ekonomickou Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Získal bohaté praktické zkušenosti v oblasti síťových odvětví jako konzultant společnosti Logica, analytik společnosti Conseq Finance, v soukromé konzultační praxi nebo jako Senior Research Fellow pro oblast síťových odvětví na Liberálním institutu. Zabývá se též monetární politikou a hospodářskými cykly.

V současné době působí jako ředitel Laboratoře experimentální ekonomie a vedoucí Katedry institucionální ekonomie na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

 

Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc. 

docent fakulty strojní, Ústav materiálového inženýrství, ČVUT Praha 

 

V roce 1976 obhájil kandidátskou disertaci v oboru Křehkolomové chování svarů (CSc.). Docent v pedagogicko–vědecké, expertní a oponentní činnosti v oboru kovové materiály, plasty a kompozity. Člen Rady Ústavu materiálového inženýrství a Oborové rady, školitel v doktorandském studiu, člen státních zkušebních komisí. Od roku 1983 působí jako soudní znalec materiálů, technologií a havárií konstrukcí, a od roku 1996 je expertem pro akreditace zkušebních a kalibračních laboratoří, inspekčních a certifikačních orgánů Českého akreditačního institutu. Je autorem a spoluautorem 126 odborných článků, 84 výzkumných a technických zpráv, 224 znaleckých posudků, 8 skript a 4 monografií.

 

 

Dr.rer.pol., Dipl. Ing. Daniel Spálenka, IMP, MBA (1973)

Business Development Director IGS Europe s.r.o.

Osm let působil jako důstojník německého letectva, a to na několika místech v Německu, Evropě a USA.  Poté nastoupil do společnosti PRYM Consumer GmbH & Co.KG v Českých Budějovicích na pozici General Manager Operations. Od roku 2004 pracoval ve společnosti EvoBus Bohemia s.r.o., předního výrobce součástek pro autokary a autobusy značky Mercedes a Setra, jako Sales Director, mluvčí značky a manažer prodejní organizace. V roce 2011 působil krátce ve společnosti DURAG jako Sales Manager pro Východní Evropu, poté nastoupil u společnosti ALSTOM Power GmbH ve Stuttgartu jako Capture & Tendering Manager, a od roku 2013 jako Head of Industrial Boiler Sales. Od loňského roku je Director European Business Development ve společnosti IGS Europe, s.r.o., která zajišťuje Evropské obchodní a realizační zastoupení koncernu Integrated Global Services, zabývající se technologií žárových nástřiků jako systému ochranných produktů chránících kritické celky strategického významu před korozí a erozí.